REGULAMIN KONKURSU „Wygraj bon od MAXIBON” 12.07.2017 – 25.07.2017 ŻABKA FRESHMARKET

Regulamin konkursu „Wygraj bon od MAXIBON”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj bon od MAXIBON” (dalej: Konkurs) jest Agencja
Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159a, 02-729 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000312564, NIP: 5213502627, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: Organizator).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki Froneri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-672), ul. Domaniewska 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000601538, NIP 5252647755, kapitał zakładowy 7.205.000 zł
(dalej: Froneri).
3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w
tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
4. W ramach Konkursu Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
5. Konkurs trwa w dniach od 12.07.2017 r. do 25.07. 2017 r. Okres ten nie obejmuje wydania
nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach sieci Żabka i
Freshmarket.

§ 2. Uczestnicy
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, dokonujące zakupu produktów objętych niniejszym Konkursem jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”).
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Działu Marketingu Froneri oraz
najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające
z nimi w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania
Konkursu (tj. od 12.07.2017 r. do 25.07.2017 r.):
1) dokonać jednorazowego zakupu, tzn. potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci
paragonu fiskalnego produktu LÓD MAXIBON (dalej: Produkt Promocyjny) w dowolnym
sklepie sieci Żabka lub Freshmarket na terenie Polski,
2) zachować oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego przez cały
okres trwania Konkursu,
3) wykonać zadanie konkursowe, polegające na wykonaniu przy pomocy telefonu komórkowego
najzabawniejszej fotografii przedstawiającej Uczestnika ze znajomym bądź znajomymi (dalej:
Dzieło),
4) za pośrednictwem wiadomości MMS przesłać Dzieło na następujący numer telefonu
komórkowego: 500 700 462.
2. Koszt wiadomości MMS jest zgodny z taryfą operatora telefonii komórkowej. Przyjęcie zgłoszenia
zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane
zgłoszenie, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Jedna wiadomość MMS to jedno zgłoszenie
udziału w Konkursie.
3. W Konkursie nie biorą udziału wiadomości wysłane za pośrednictwem bramek oraz
komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym
aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. Ponadto, w Konkursie nie będą
uwzględniane wiadomości MMS przesyłane z numerów zastrzeżonych.
4. Każdy z Uczestników może dokonać dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu zgodnie z ust.1, jednak
może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. Uczestnik musi być wyłącznym autorem i posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do
przesłanego Dzieła. Uczestnik oświadcza, że osoby, których wizerunki utrwalone zostały w
ramach Dzieła wyraziły zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków w związku z
Konkursem, a w szczególności na zamieszczenie Dzieła sieci Internet, w tym mediach
społecznościowych. Uczestnik zapewnia ponadto, iż zgłoszone w Konkursie Dzieło nie narusza
jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub
fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli okaże
się, że Uczestnik nie jest autorem Dzieła, lub że nie posiada do niego majątkowych praw
autorskich w pełnym zakresie, lub że dzieło narusza prawa osób trzecich, w tym prawa do
wizerunków utrwalonych w ramach Dzieła.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania skanu lub zdjęcia paragonu
dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego, w szczególności od Uczestników wyłonionych
jako zwycięzcy Konkursu. Skan lub zdjęcie paragonu powinno być przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej: maxibon.konkurs@4-all.pl. W przypadku gdy skan/zdjęcie tego
samego paragonu zostanie przesłany przez więcej niż jednego Uczestnika, może uzależnić
przyznane nagrody od przesłania przez Uczestnika oryginału paragonu.
7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na umieszczenie swojego Dzieła przez
Organizatora lub Froneri w Internecie w serwisie Facebook razem z informacjami dotyczącymi
przeprowadzenia Konkursu.

§ 4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie
1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zadanie konkursowe, wyłoni jury składające
się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Froneri (dalej: Komisja
Konkursowa).
2. Łącznie w Konkursie nagrodzonych zostanie 5 Uczestników nagrody I stopnia i 10 Uczestników
nagrody II stopnia, którzy zgłosili do Konkursu – w ocenie Komisji Konkursowej – najlepsze Dzieło
(dalej: Zwycięzcy).
3. Trzy dni po zakończeniu Konkursu Jury wyłoni Zwycięzców Nagród. Zwycięzcy zostaną
poinformowani o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer
telefonu, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie do udziału w Konkursie w postaci Dzieła. Do
wiadomości SMS zostanie dołączona prośba o przesłanie danych osobowych na adres e-mail
maxibon.konkurs@4-all.pl Lista Zwycięzców z podaniem ich imienia i pierwszej litery nazwiska
oraz nazwy miejscowości, w której mają miejsce zamieszkania zostanie opublikowania na stronie
internetowej http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/.
4. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres maxibon.konkurs@4-all.pl swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, na jaki
nagroda ma zostać wysłana.
5. W przypadku niewykonania przez Uczestników obowiązków przewidzianych niniejszym
regulaminem, a w szczególności nie przesłania skanu lub oryginału paragonu stosownie do
postanowień § 3 ust.6, bądź nieprzesłania danych, o których mowa w ust.7. Zwycięzca traci prawo
do nagrody, a sama nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać
nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, którego Dzieło zostanie uznane przez
Komisję Konkursową za kolejne najciekawsze.

§ 5. Nagrody
1. W Konkursie przewidziano łącznie 5 Nagród I stopnia i 10 Nagród II stopnia.
2. Nagrodą I stopnia jest Bon o wartości 1000,00 zł do wykorzystania na www.wyjatkowyprezent.pl.
3. Nagrody II stopnia – jest Bon o wartości 400,00 zł do wykorzystania w Eventim.
4. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem kuriera DPD w terminie 30
dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 5
Regulaminu.
5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wysłanej na adres
Zwycięzcy w terminie do dnia 04.09.2017r. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada,
jeżeli próba dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki kurierskiej okaże się dwukrotnie
nieskuteczna.
6. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej
11,11% wartości danej nagrody.
7. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca obciążony zostanie
podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na
potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako
płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi
Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany
podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
8. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagród, wymiany
na inną nagrodę, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

§ 6. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2135 z późn.
zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator
3. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:
1) numer telefonu,
oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania
Nagród:
2) imię,
3) nazwisko,
4) adres e-mail,
5) adres korespondencyjny
6) nr PESEL
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia udziału w
Konkursie i wydania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich
poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 7. Prawa autorskie
Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do
Dzieł nagrodzonych w Konkursie (utworów), co w szczególności obejmuje następujące pola
eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,
2) w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie,
najem lub dzierżawa egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za
pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach,
w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego,
wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych,
w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej,
wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne
1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa
odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące
konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora
wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora z
dopiskiem „Bon od Maxibon”
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji
zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim zgłaszający reklamację
otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego wysłał
reklamację.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej zabka.pl i freshmarket.pl przez cały
czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
2015.612 ze zm.).
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach
nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.