REGULAMIN KONKURSU „Podwójna radość wygrywania” Carrefour 12.07.2017 – 24.07.2017

REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Podwójna radość wygrywania”
§ 1
Zakres przedmiotowy
Niniejszy regulamin konkursu pod nazwą „Podwójna radość wygrywania”, zwanego dalej
„Konkursem”, określa warunki uczestnictwa i nagradzania uczestników biorących udział w
Konkursie, dalej jako „Uczestnicy”, a także prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest ZEG Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-933,
przy ul. Okrężnej 83, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381434, NIP: 521-359-79-12, REGON:
142867306, kapitał zakładowy 16.000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie Froneri Polska sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie, 02-672, przy ul. Domaniewskiej 32, kapitał zakładowy 7.205.000,00 zł w
całości opłacony, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601838, NIP: 5252647755, REGON:
363741436.
3. Konkurs lodów NESTLE MANHATTAN nabywanych w sklepach sieci „Carrefour
Polska” (lista sklepów stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).
§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
2. Konkurs skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami
w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu przystąpienia do
Konkursu ukończyły 18 lat oraz które posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych.
4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami i/lub
przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami Froneri Polska
sp. z o. o., członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie najbliższej rodziny
wcześniej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców
małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia a także osoby stale
zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Ograniczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim odnosi się również do
pracowników i/lub przedstawicieli Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
03-734, przy ul. Targowej 72 wpisanego do rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000020710, NIP 9370008168, REGON 070569406, kapitał zakładowy
1.970.720.000,00 zł
6. Przez pracowników ww. podmiotów rozumieć należy również osoby zatrudnione na
podstawie umów cywilnoprawnych.
§ 4
Czas trwania i zasięg terytorialny Konkursu
1. Konkurs rozumiany jako okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń
rozpoczyna się 12.07.2017 roku o godz. 00:00:00 i trwa do dnia 24.07.2017 roku do
godz. 23:59:59.
2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Zasady udziału w Konkursie
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1) dokonać w okresie trwania Konkursu, a przed datą zgłoszenia, zakupu minimum
1 produktu marki MANHATTAN określonych w § 2 ust. 3, przy czym zakup musi
być udokumentowany jednym paragonem lub jedną fakturą VAT;
2) w okresie trwania Konkursu dokonać zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości
tekstowej SMS pod numer 70700, odpowiadając na pytanie konkursowe „Co
Ciebie i Twoich znajomych najbardziej nakręca do zabawy?” (przykład budowy
wiadomości zgłoszeniowej: „MANHATTAN.nr_paragonu_odpowiedź na pytanie”);
3) zachować oryginał paragonu lub faktury VAT dokumentujące dokonanie zakupu,
o którym mowa w pkt 1.
2. Koszt jednej wiadomości tekstowej SMS wynosi 0,50 zł (0,62 zł z VAT). Organizator
nie wprowadza limitu znaków dla odpowiedzi na pytanie konkursowe, jednakże
w zależności od operatora i modelu telefonu komórkowego jedna wiadomość tekstowa
SMS może mieć różny limit znaków, w związku z czym odpowiedź może zostać
podzielona na kilka wiadomości. Koszt wysłania wiadomości ponosi Uczestnik
Konkursu. Uczestnikowi muszą przysługiwać autorskie prawa majątkowe do przesłanej
odpowiedzi.
3. Odpowiedzi o charakterze powszechnie uznawanym za wulgarne i/lub obraźliwe,
sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszające prawa
osób trzecich podlegają dyskwalifikacji i nie są brane pod uwagę przez komisję
konkursową, o której mowa w § 6 Regulaminu.
4. Dopuszcza się możliwość, aby jeden Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia
w czasie trwania Konkursu. Wyłączone jest jednak dokonanie więcej niż jednego
zgłoszenia na podstawie tego samego paragonu / faktury VAT niż zgłoszenia
dokonane poprzednio.
5. Niespełnienie przez Uczestnika choćby jednego z warunków wskazanych powyżej
skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
§ 6
Komisja Konkursowa
1. Do oceny zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i wyłonienia laureatów Konkursu,
Organizator powołał komisję konkursową, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.
2. Dodatkowo, do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem Konkursu.
3. Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
4. Komisja Konkursowa pracuje pod przewodnictwem przewodniczącego wybranego
przez Organizatora spośród członków Komisji Konkursowej.
5. Organizator oświadcza, iż zostaną sporządzone protokoły z powołania Komisji
Konkursowej oraz jej posiedzenia.
§ 7
Nagrody
1. Komisja Konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń dopuszczonych do udziału
w Konkursie wybiera laureatów, którzy w ocenie Komisji Konkursowej udzielili
najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. W Konkursie przewidziane są następujące rodzaje nagród:
1) 1 nagroda I stopnia w postaci dwóch iPhonów 7 32GB o wartości 3000,00 zł
każdy (trzy tysiące złotych i 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w
wysokości 333,00 zł (trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość
nagrody wynosi 6 666,00 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i
00/100);
2) 1 nagroda II stopnia w postaci dwóch rowerów miejskich firmy Embassy model….
o wartości 1700,00 zł każdy (tysiąc siedemset złotych i 00/100) brutto oraz
dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 189,00 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć
złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody wynosi 3778,00 zł (trzy tysiące
siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100);
3) 50 nagród III stopnia w postaci kompletu łyżeczek do lodów o wartości 4,80 zł
(cztery złote i 80/100).
3. Całkowita wartość puli nagród wynosi 10684,00 zł (dziesięć tysięcy sześćset
sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100).
4. Laureatowi, któremu została przyznana nagroda, nie przysługuje prawo do zamiany
nagrody na inną rzecz, ekwiwalent pieniężny lub świadczenie. Nagrody I stopnia i II
stopnia dostępne są w różnych kolorach, przy czym laureat nie ma możliwości wyboru
koloru otrzymanej nagrody.
5. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
6. Nagrody przyznawane w Konkursie objęte są podatkiem dochodowym od osób
fizycznych.
7. Organizator Konkursu potrąca z nagrody kwotę równą dodatkowej nagrodzie
pieniężnej i przekazuje ją właściwemu Urzędowi Skarbowemu na pokrycie należnego
podatku od wartości nagrody.
8. Celem otrzymania nagrody niezbędne jest spełnienie warunków formalnych
wskazanych w § 9 niniejszego Regulaminu.
§ 8
Przebieg Konkursu
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową w terminie do
28.07.2017
2. W trakcie posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 Komisja Konkursowa wybierze również
3 laureatów rezerwowych nagrody każdego stopnia.
3. Laureatowi rezerwowemu przysługuje prawo do nagrody w sytuacji, gdy zajdą
przyczyny, dla których nie jest możliwe otrzymanie nagrody przez laureata.
§ 9
Przekazanie nagrody
1. Laureat Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu mu nagrody nie później niż do
dnia 02.08.2017. Powiadomienie to nastąpi w formie SMS na numer, z którego zostało
nadesłane zgłoszenie, w godzinach 9.00 – 17.00.
2. Laureat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.08.2017, zobowiązany jest do
wysłania Organizatorowi na adres e-mail: office@addicters.com:
1) skanu lub zdjęcia podpisanego przez laureata oświadczenia, w którym oświadcza
on, że jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek § 3 ust. 4 i 5
Regulaminu. W oświadczeniu, o którym mowa powyżej laureat podaje również
dane niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres, na który
zostanie wysłana nagroda. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu;
2) skanu lub zdjęcia paragonu, na podstawie którego dokonano nagrodzonego
zgłoszenia.
3. Niedochowanie terminu wskazanego w ust. 2 powoduje utratę prawa do otrzymania
przez laureata nagrody.
4. Paragony lub faktury VAT nieczytelne, zniszczone bądź uszkodzone w stopniu
uniemożliwiającym ich weryfikację oraz takie, z których nie wynika w sposób
niebudzący wątpliwości zakup produktów, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu
na zasadach określonych Regulaminem, nie są brane pod uwagę przez Organizatora
i uniemożliwiają laureatowi otrzymanie nagrody.
5. Organizator zastrzega sobie prawo żądania okazania przez laureata oryginału
paragonu/faktury VAT dokumentującej zakup.
6. W przypadku niespełnienia przez laureata warunków formalnych uprawniających do
otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 2 dni roboczych od daty
stwierdzenia tej okoliczności z laureatem rezerwowym, który poinformowany zostanie
o przyznaniu mu nagrody. Laureat rezerwowy obowiązany będzie dostarczyć
dokumenty wskazane w ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody.
7. W przypadku niespełnienia przez laureata rezerwowego warunków formalnych
uprawniających do otrzymania nagrody, Organizator skontaktuje się w ciągu 2 dni
roboczych od daty stwierdzenia tej okoliczności z kolejnym laureatem rezerwowym,
który poinformowany zostanie o przyznaniu mu nagrody. Kolejny laureat rezerwowy
obowiązany będzie dostarczyć dokumenty wskazane w ust. 2 w nieprzekraczalnym
terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o przyznaniu mu nagrody.
Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do każdego następnego
laureata rezerwowego, w przypadku ziszczenia się okoliczności warunkujących kontakt
z każdym następnym przewidzianym laureatem rezerwowym.
8. Nagroda zostanie wysłana laureatowi / laureatowi rezerwowemu w formie przesyłki
poleconej na adres przez niego wskazany maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od
otrzymania przez Organizatora dokumentów wskazanych w ust. 2, pod warunkiem
przejścia pozytywnej weryfikacji spełnienia przez laureata i/lub laureata rezerwowego
warunków formalnych.
9. W przypadku niespełnienia przez laureata / laureatów rezerwowych warunków
formalnych uprawniających do otrzymania nagrody bądź zgłoszenia się do Konkursu
mniejszej ilości osób niż przewidziana pula nagród, nagroda odpowiednio
niedoręczona lub nieprzyznana pozostaje w dyspozycji Organizatora.
§ 10
Przetwarzanie danych osobowych
1. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane osobowe Uczestników: imię,
nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są wyłącznie na potrzeby
Konkursu (rozstrzygnięcia Konkursu i wydania nagród), w tym przeprowadzenia
postępowania reklamacyjnego.
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo
do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych
w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Usunięcie danych osobowych Uczestnika na jego żądanie równoznaczne będzie
z brakiem możliwości wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie.
6. Dane dotyczące Uczestnika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie
przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub
organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika
z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
§ 11
Postępowanie reklamacyjne
1. Zaleca się, aby wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu były zgłaszane
w formie pisemnej na adres Organizatora: ul. Okrężna 83,83a m.6 02-933 Warszawa
lub w postaci wiadomości e-mail wysłanej na adres Organizatora:
office@addicters.com w terminie do 31.08.2017
2. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego prosimy, aby reklamacja zawierała
następujące dane: nazwę Konkursu, imię, nazwisko oraz dokładny opis
nieprawidłowości przebiegu Konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana listownie na
adres, z którego została zgłoszona, albo w drodze wiadomości e-mail, jeśli została
przesłana w formie korespondencji e-mailowej.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.carrefour.pl,
www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe oraz w siedzibie Organizatora pod
adresem ul. Okrężna 83,83a m.6 02-933 Warszawa.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, wszelkie ewentualne spory wynikające
z Regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy miejscowo na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
4. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
5. Stosowany w Regulaminie termin „paragon” oznacza „paragon fiskalny” w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 363).
6. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Podwójna radość wygrywania”
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu Konkursu
Carrefour
Express
mazowieckie Babice Stare 05-082 Sienkiewicza 77
2 Carrefour łódzkie Bełchatów 97-400 Kolejowa 4
3 Carrefour
Market
śląskie Będzin 42-500 Zwycięstwa 12
4 Carrefour lubelskie Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego
9
5 Carrefour podlaskie Białystok 15-660 Wrocławska 20
6 Carrefour podlaskie Białystok 15-168 Wysockiego 67
7 Carrefour śląskie Bielsko-Biała 43-300 Sarni Stok 2
8 Carrefour
Market
śląskie Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73
9 Carrefour
Market
dolnośląskie Bogatynia 59-920 Kossaka 25D
10 Carrefour dolnośląskie Bolesławiec 59-700 10-go Marca 1
11 Carrefour
Market
małopolskie Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3
12 Carrefour kujowsko –
pomorskie
Bydgoszcz 85-739 Fordońska 141
13 Carrefour kujowsko –
pomorskie
Bydgoszcz 85-140 Jana Pawła II 115
14 Carrefour kujowsko –
pomorskie
Bydgoszcz 85-791 Skarżyńskiego 2
15 Carrefour
Market
kujowsko –
pomorskie
Bydgoszcz 85-709 Wyzwolenia 66
16 Carrefour śląskie Bytom 41-923 Jana Nowaka
Jeziorańskiego 25
17 Carrefour
Market
śląskie Bytom 41-908 Reptowska 37
18 Carrefour lubelskie Chełm 22-100 Lwowska 81
19 Carrefour pomorskie Chojnice 89-604 Bayeux 1
20 Carrefour śląskie Chorzów 41-500 Parkowa 20
21 Carrefour
Market
mazowieckie Ciechanów 06-400 Ściegiennego 10/1
22 Carrefour
Market
mazowieckie Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24
23 Carrefour
Market
śląskie Czechowice 43-500 Plac Targowy 292
24 Carrefour
Market
śląskie Dąbrowa
Górnicza
41-300 Majakowskiego 24
25 Carrefour podkarpackie Dębica 39-200 Ks. Nosala 2
26 Carrefour warmińsko –
mazurskie
Elbląg 82-300 Dąbka 152
27 Carrefour pomorskie Gdańsk 80-172 Schuberta 102 A
28 Carrefour pomorskie Gdańsk 80-264 Grunwaldzka 141
29 Carrefour pomorskie Gdańsk 80-174 Przywidzka 6
30 Carrefour
Market
pomorskie Gdańsk 80-396 Kołobrzeska 54
31 Carrefour
Market
pomorskie Gdańsk 80-809 Rogalińska 1
32 Carrefour
Market
pomorskie Gdańsk 80-171 Cygańska Góra 3F
33 Carrefour śląskie Gliwice 44-102 Nowaka-
Jeziorańskiego 1
34 Carrefour śląskie Gliwice 44-100 Lipowa 1
35 Carrefour dolnośląskie Głogów 67-205 Ks. Józefa
Poniatowskiego 12
36 Carrefour wielkopolskie Gniezno 62-200 Pałucka 2
37 Carrefour wielkopolskie Gniezno 62-200 Sobieskiego 17
38 Carrefour
Market
wielkopolskie Gostyń 63-800 Energetyka 1 D
39 Carrefour
Express
mazowieckie Grodzisk
Mazowiecki
05-825 ul. Wólczyńska 35
40 Carrefour
Market
mazowieckie Grodzisk
Mazowiecki
05-827 Królewska 86
41 Carrefour kujowsko –
pomorskie
Grudziądz 86-300 Konarskiego 45
42 Carrefour
Market
lubelskie Hrubieszów 22-500 Kolejowa 8
43 Carrefour kujowsko –
pomorskie
Inowrocław 88-109 Wojska Polskiego
10
44 Carrefour
Market
lubelskie Janów
Lubelski
23-300 Wiejska 14
45 Carrefour
Market
podkarpackie Jasło 38-200 Kazimierza
Wielkiego 14
46 Carrefour
Market
podkarpackie Jasło 38-200 Baczyńskiego 20
47 Carrefour śląskie Jastrzębie
Zdrój
44-335 Podhalańska 26
48 Carrefour śląskie Jaworzno 43-603 Wojska Polskiego
2D
49 Carrefour śląskie Jaworzno 43-600 ul. Grunwaldzka 59
50 Carrefour
Market
śląskie Jaworzno 43-600 Grunwaldzka 237
51 Carrefour
Market
świętokrzyskie Jędrzejów 28-300 11-go Listopada 21
52 Carrefour wielkopolskie Kalisz 62-800 Poznańska 121-131
53 Carrefour śląskie Katowice 40-315 Roździeńskiego 200
54 Carrefour
Market
śląskie Katowice 40-020 Przemysłowa 3
55 Carrefour
Market
śląskie Katowice 40-474 Św. Wojciecha 3
56 Carrefour opolskie Kędzierzyn-
Koźle
47-220 Kozielska 20
57 Carrefour
Market
małopolskie Kęty 32-650 Jana III Sobieskiego
19
58 Carrefour dolnośląskie Kłodzko 57-300 Noworudzka 2
59 Carrefour
Market
wielkopolskie Koło 62-600 Sienkiewicza 30c
60 Carrefour wielkopolskie Konin 62-510 Paderewskiego 8
61 Carrefour
Market
zachodniopomorski
e
Koszalin 75-034 Krakusa i Wandy 34
62 Carrefour
Market
pomorskie Kościerzyna 83-400 Miodowa 15
63 Carrefour
Market
dolnośląskie Kowary 58-530 Staszica 20
64 Carrefour
Market
wielkopolskie Koziegłowy
k/Poznania
62-028 Poznańska 15
65 Carrefour
Market
mazowieckie Kozienice 26-900 Warszawska 34
66 Carrefour małopolskie Kraków 30-418 Zakopiańska 62
67 Carrefour małopolskie Kraków 31-870 M.Medweckiego 2
68 Carrefour małopolskie Kraków 30-612 Witosa 7
69 Carrefour małopolskie Kraków 31-154 Pawia 5
70 Carrefour małopolskie Kraków 31-564 Pokoju 44
71 Carrefour
Market
małopolskie Kraków 30-663 Mieczysławy
Ćwiklińskiej 12
72 Carrefour
Market
małopolskie Kraków 30-133 Juliusza Lea 53
73 Carrefour
Market
małopolskie Kraków 30-318 Bobrzyńskiego 37
74 Carrefour
Market
lubelskie Kraśnik 23-210 Słowackiego 72
75 Carrefour
Market
lubelskie Kraśnik 23-200 Urzędowska 44A
76 Carrefour
Market
podlaskie Krosno 38-400 Lewakowskiego 5
77 Carrefour
Market
podkarpackie Krosno 38-400 Czajkowskiego 98
78 Carrefour podkarpackie Krosno 38-400 Krakowska 187
79 Carrefour łódzkie Kutno 99-300 Oporowska 6A
80 Carrefour pomorskie Kwidzyn 82-500 3 Maja 26
81 Carrefour
Market
mazowieckie Legionowo 05-120 Piłsudskiego 43a
82 Carrefour dolnośląskie Legnica 59-220 Piłsudskiego 84
83 Carrefour
Market
mazowieckie Leszno 05-084 Partyzantów 2A
84 Carrefour
Market
wielkopolskie Leszno 64-100 Jana Pawła II 16
85 Carrefour
Market
śląskie Lędziny 43-143 Lędzinska 1
86 Carrefour lubelskie Lublin 20-315 Witosa 6
87 Carrefour
Market
lubelskie Lublin 20-249 Andersa 9
88 Carrefour
Market
śląskie Lubliniec 42-700 Karola Miarki 11A
89 Carrefour
Market
mazowieckie Łomianki 05-092 Baczyńskiego 30
90 Carrefour łódzkie Łódź 93-342 Kolumny 6/36
91 Carrefour łódzkie Łódź 91-211 Szparagowa 7
92 Carrefour łódzkie Łódź 93-120 Przybyszewskiego
176/178
93 Carrefour łódzkie Łódź 94-020 Bandurskiego 49
94 Carrefour
Market
Łódź 90-269 Piotrkowska 30-32
95 Carrefour
Market
łódzkie Łódź 93-285 Rydza Śmigłego
32A
96 Carrefour
Market
łódzkie Łódź 90-701 Legionów 16
97 Carrefour
Market
łódzkie Łódź 93-129 Zarzewska 51
98 Carrefour
Market
łódzkie Łódź 93-323 Codzienna 1
99 Carrefour
Market
łódzkie Łódź 91-149 Grabieniec 19
100 Carrefour
Market
łódzkie Łódź 93-203 Rydla 31
101 Carrefour mazowieckie Mińsk
Mazowiecki
05-300 Warszawska 61
102 Carrefour mazowieckie Mława 06-500 Targowa 13
103 Carrefour
Market
śląskie Myszków 42-300 Pułaskiego 9
104 Carrefour
Market
małopolskie Myślenice 32-400 Słowackiego 42
105 Carrefour
Market
lubuskie Nowa Sól 67-100 Staszica 10
106 Carrefour
Market
mazowieckie Nowy Dwór
Mazowiecki
05-100 Warszawska 36
107 Carrefour
Market
mazowieckie Nowy Dwór
Mazowiecki
05-100 Spacerowa 2
108 Carrefour małopolskie Nowy Sącz 33-300 Węgierska 170
109 Carrefour
Market
małopolskie Nowy Sącz 33-300 Armii Krajowej 13
110 Carrefour małopolskie Olkusz 32-300 Rabsztyńska 2
111 Carrefour warmińsko –
mazurskie
Olsztyn 10-685 Krasickiego 1 b
112 Carrefour
Market
łódzkie Opoczno 26-300 Słowackiego 2
113 Carrefour
Market
opolskie Opole 45-710 Niemodlińska 21
114 Carrefour
Market
świętokrzyskie Ostrowiec
Świętokrzyski
27-400 Iłżecka 85
115 Carrefour
Market
warmińsko –
mazurskie
Ostróda 14-100 Jana Pawła II 9/4
116 Carrefour
Market
mazowieckie Ostrów
Mazowiecka
07-300 Mieczkowskiego 23
117 Carrefour małopolskie Oświęcim 32-600 Powstańców
Śląskich 1
118 Carrefour
Market
mazowieckie Otwock 05-400 Matejki 3
119 Carrefour łódzkie Pabianice 95-200 Popławska 4/20
120 Carrefour
Market
śląskie Pawłowice 43-250 Ludowego Wojska
Polskiego 22
121 Carrefour
Market
dolnośląskie Piechowice 58-573 Żymierskiego 52
122 Carrefour wielkopolskie Piła 64-920 14 Lutego 26
123 Carrefour
Market
warmińsko –
mazurskie
Pisz 12-200 Warszawska 48
124 Carrefour
Market
mazowieckie Płock 09-400 Przemysłowa 1
125 Carrefour
Market
mazowieckie Płońsk 09-100 Północna 1A
126 Carrefour
Market
mazowieckie Podkowa
Leśna
05-807 Gołębia 26
127 Carrefour wielkopolskie Poznań 61-696 Solidarności 47
128 Carrefour wielkopolskie Poznań 60-201 Górecka 30
129 Carrefour wielkopolskie Poznań 61-136 Pleszewska 1
130 Carrefour
Market
wielkopolskie Poznań 61-048 Nowogrodzka 13/15
131 Carrefour
Market
wielkopolskie Poznań 61-642 Osiedle
Kosmonautów 104
132 Carrefour
Market
mazowieckie Pruszków 05-800 Powstańców 44
133 Carrefour
Market
mazowieckie Pruszków 05-800 Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej 1
134 Carrefour
Market
podkarpackie Przemyśl 37-700 29 Listopada 4
135 Carrefour
Market
śląskie Pszczyna 43-200 Bielska 24
136 Carrefour lubelskie Puławy 24-100 Goscińczyk 2
137 Carrefour
Market
śląskie Pyskowice 44-120 Armii Krajowej
25/27
138 Carrefour
Market
małopolskie Rabka 34-700 Zakopianska 6A
139 Carrefour
Market
mazowieckie Radom 26-611 Gagarina 9
140 Carrefour łódzkie Radomsko 97-500 Piastowska 28
141 Carrefour
Market
mazowieckie Rawa
Mazowiecka
96-200 Tomaszowska 8a
142 Carrefour
Market
śląskie Ruda Śląska 41-710 1-go Maja 310
143 Carrefour śląskie Rybnik 44-200 Gliwicka 45
144 Carrefour
Market
śląskie Rybnik 44-200 Broniewskiego 23
145 Carrefour
Market
podkarpackie Rzeszów 35-326 Rejtana 33
146 Carrefour
Market
podkarpackie Rzeszów 35-326 Obrońców Poczty
Gdańskiej 14
147 Carrefour
Market
świętokrzyskie Sandomierz 27-600 Błonie 2
148 Carrefour
Market
podkarpackie Sanok 38-500 Traugutta 78/1
149 Carrefour
Market
mazowieckie Siedlce 08-110 Monte Cassino 77
150 Carrefour
Market
śląskie Siemianowice
Śląskie
41-100 Jagiełły 4
151 Carrefour łódzkie Sieradz 98-200 Jana Pawła II 63a
152 Carrefour
Market
łódzkie Sieradz 98-200 Wojska Polskiego 2
153 Carrefour
Market
świętokrzyskie Skarżysko
Kamienna
26-110 Marszałka
Piłsudskiego 4
154 Carrefour
Market
mazowieckie Skierniewice 96-100 Szarych Szeregów 4
155 Carrefour mazowieckie Sochaczew 96-500 Warszawska 119
156 Carrefour
Express
pomorskie Sopot 81-702 Kościuszki 26
157 Carrefour śląskie Sosnowiec 41-200 Staszica 8B
158 Carrefour
Market
śląskie Sosnowiec 41-215 Główna 22
159 Carrefour
Market
podkarpackie Stalowa Wola 37-450 Jana Pawła II 44
160 Carrefour
Market
świętokrzyskie Starachowice 27-200 Krzosa 6
161 Carrefour
Market
świętokrzyskie Starachowice 27-200 Prądzyńskiego 1
162 Carrefour pomorskie Starogard
Gdański
83-200 Niepodległości 2a
163 Carrefour
Market
dolnośląskie Strzelin 57-100 Piłsudskiego 26
164 Carrefour
Market
wielkopolskie Swarzędz 62-020 Graniczna 61
165 Carrefour zachodniopomorski
e
Szczecin 70-342 Bohaterów
Warszawy 42
166 Carrefour zachodniopomorski
e
Szczecin 71-011 Mieszka I 73
167 Carrefour zachodniopomorski
e
Szczecin 70-807 Wiosenna 32
168 Carrefour
Market
warmińsko –
mazurskie
Szczytno 12-100 Wielbarska 1
169 Carrefour
Market
lubelskie Świdnik 21-040 Lotników Polskich
38
170 Carrefour
Market
podkarpackie Tarnobrzeg 39-400 Kazimierza
Wielkiego 4
171 Carrefour śląskie Tarnowskie
Góry
42-600 Kościuszki 5
172 Carrefour
Market
małopolskie Tarnów 33-100 Romanowicza 59
173 Carrefour
Market
Tarnów 33-100 ul. Krakowska 149
174 Carrefour pomorskie Tczew 83-110 Braci Grimm 4
175 Carrefour łódzkie Tomaszów
Mazowiecki
97-200 Jana Pawła II 22
176 Carrefour kujowsko – Toruń 87-100 Olsztyńska 8
pomorskie
177 Carrefour
Market
kujowsko –
pomorskie
Toruń 87-100 Ślaskiego 7
178 Carrefour
Market
śląskie Ustroń 43-450 Brody 6
179 Carrefour
Market
małopolskie Wadowice 34-100 J. Putka 2
180 Carrefour mazowieckie Warszawa 03-287 Głębocka 15
181 Carrefour mazowieckie Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148
182 Carrefour mazowieckie Warszawa 01-466 Powstańców
Śląskich 126
183 Carrefour mazowieckie Warszawa 03-734 Targowa 72
184 Carrefour mazowieckie Warszawa 00-175 Jana Pawła II 82
185 Carrefour mazowieckie Warszawa 02-675 Wołoska 12
186 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 03-144 Światowida 18
187 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 02-903 Powsińska 31
188 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 01-503 Wojska Polskiego
60
189 Carrefour
Express
mazowieckie Warszawa 02-665 Al.Wilanowska 365
190 Carrefour
Express
mazowieckie Warszawa 03-253 Białołęcka 222
191 Carrefour
Express
mazowieckie Warszawa 03-287 Zaułek 1
192 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 00-017 Marszałkowska
104/122
193 Carrefour
Express
mazowieckie Warszawa 00-391 Solec 32/34
194 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 03-944 Przymierza 6
195 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 00-124 Rondo ONZ 1
196 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 00-120 Złota 59
197 Carrefour
Express
mazowieckie Warszawa 00-732 Czerska 18
198 Carrefour
Express
mazowieckie Warszawa 02-508 Puławska 39
199 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 02-793 Belgradzka 6
200 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 03-982 Abrahama 14
201 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 01-684 Klaudyny 26
202 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 02-495 Wojciechowskiego
18
203 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 03-343 Rembielińska 7
204 Carrefour mazowieckie Warszawa 02-122 Sierpińskiego 1
Market
205 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 02-679 Modzelewskiego
42/44
206 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 01-112 Góralska 7
207 Carrefour
Market
mazowieckie Warszawa 01-922 Conrada 11
208 Carrefour
Market
łódzkie Wieluń 98-300 18 Stycznia 41
209 Carrefour
Market
kujowsko –
pomorskie
Włocławek 87-800 Pogodna 10
210 Carrefour śląskie Wodzisław
Śląski
44-300 Matuszczyka 2
211 Carrefour mazowieckie Wołomin 02-500 Geodetów 2
212 Carrefour dolnośląskie Wrocław 50-984 Gen. Hallera 52
213 Carrefour dolnośląskie Wrocław 54-610 Graniczna 2A
214 Carrefour
Market
dolnośląskie Wrocław 50-517 Bardzka 3
215 Carrefour
Market
dolnośląskie Wrocław 50-365 ul. Grunwaldzka 67
216 Carrefour
Market
dolnośląskie Wrocław 50-159 Plac Dominikański 3
217 Carrefour
Market
śląskie Zabrze 41-800 Janika 11
218 Carrefour
Market
śląskie Zabrze 41-800 Gen. De Gaulle’a 75
219 Carrefour
Market
śląskie Zabrze 41-800 Pośpiecha 22
220 Carrefour
Market
śląskie Zabrze 41-813 Jordana 86
221 Carrefour
Market
śląskie Zabrze 41-807 Chopina 28
222 Carrefour
Market
małopolskie Zakopane 34-500 Orkana 1
223 Carrefour lubelskie Zamość 22-400 Lwowska 56
224 Carrefour opolskie Zawada 46-022 Dębowa 1
225 Carrefour
Market
łódzkie Zduńska Wola 98-220 Żeromskiego 20/24
226 Carrefour dolnośląskie Zgorzelec 59-900 Jeleniogórska 42
227 Carrefour lubuskie Zielona Góra 65-096 Dąbrówki 5
228 Carrefour
Market
mazowieckie Żyrardów 96-300 1 Maja 43
229 Carrefour
Market
mazowieckie Żyrardów 96-300 De Girarda 10A
230 Carrefour
Market
śląskie Żywiec 34-300 Żeromskiego
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Podwójna radość wygrywania”
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu
………………………………………………….
miejscowość i data
………………………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………………….
ulica, numer domu i mieszkania
………………………………………………….
kod i miejscowość
……………………………………………
numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenia
Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, iż ani ja ani członkowie mojej najbliższej rodziny (wstępni, zstępni,
rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, rodzice małżonka, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, osoby stale zamieszkujące ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym) nie
jesteśmy pracownikami i/lub przedstawicielami Organizatora, pracownikami i/lub przedstawicielami
Froneri Polska sp. z o. o. , Carrefour Polska Sp. z o.o., członkami Komisji Konkursowej oraz
członkami ich najbliższej rodziny.
Równocześnie oświadczam, że jestem osobą, która ukończyła 18 lat i posiadam pełną
zdolność do czynności prawnych.
…………………………………………………….
czytelny podpis