Regulamin konkursu „Manhattan w Makro” 5.07.2016 – 18.07.2016

Regulamin konkursu „Manhattan w Makro” 

(dalej: „Regulamin”)

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Manhattan w Makro” (dalej: „Konkurs”) jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159a, 02-729 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312564, NIP: 5213502627, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki NestléPolska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP 5270203968, kapitał zakładowy: 50.000.000 zł (dalej: „Nestle”).
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 4. W ramach Konkursu Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 5. Konkurs trwa w dniach od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładach handlowych MAKRO Cash and Carry S.A., których dokładna lista stanowi Załącznik nr 1.

 

§ 2. Uczestnicy

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla: Posiadaczy Karty Klienta MAKRO. Poprzez określenie „Posiadacz Karty Klienta MAKRO” rozumie się osobę fizyczną, umocowaną do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO w imieniu klienta MAKRO, zarejestrowanego w bazie klientów CFM prowadzonej przez MAKRO, której dane osobowe umieszczone są na Karcie Klienta MAKRO. Poprzez określenie „Klient MAKRO” rozumie się podmiot uprawniony do dokonywania zakupów na terenie Hal MAKRO na cele związane z prowadzoną działalnością, nie będący konsumentem, zarejestrowany w bazie Klientów CFM prowadzonej przez MAKRO, której dane osobowe umieszczone są na Karcie Klienta MAKRO.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

 

 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu (tj. od 5.07.2016 r. do 18.07.2016 r.).

1)     dokonać jednorazowego zakupu tj. potwierdzonego jednym dowodem zakupu 2 opakowań lodów Manhattan Nestle tj. („Produkt Promocyjny”) w dowolnej hali MAKRO na terenie Polski,

2)     zachować oryginał dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego przez cały czas trwania Konkursu,

3)     wykonać zadanie konkursowe, polegające na dokończeniu zdania konkursowego „Prawdziwe wakacje to…” (dalej: Dzieło) za pośrednictwem wiadomości SMS poprzedzając je prefiksem MAKRO (format SMS-a: MAKRO.Twoja odpowiedź), na numer 4031.

 1. Kosz wiadomości SMS jest zgodny z taryfą operatora telefonii komórkowej. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Jeden SMS to jedno zgłoszenie udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie ważne są wyłącznie SMS-y zaczynające się od słowa MAKRO.
 3. W  Konkursie  nie  biorą  udziału  wiadomości  wysłane  za  pośrednictwem  bramek  oraz
 4. komunikatorów  internetowych,  a  także  stacjonarnych  aparatów  telefonicznych,  w  tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.  Ponadto, w Konkursie nie będą uwzględniane wiadomości SMS przesyłane z numerów zastrzeżonych.
 5. Każdy z Uczestników może dokonać dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu zgodnie z ust.1, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 6. Uczestnik musi być wyłącznym autorem i posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do przesłanego dzieła. Uczestnik zapewnia, iż zgłoszona w Konkursie treść zadania konkursowego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem dzieła, lub że nie posiada do niego majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie, lub że dzieło narusza prawa osób trzecich.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania skanu lub zdjęcia dowodu zakupu Produktu Promocyjnego oraz Karty. Skan lub zdjęcie dowodu zakupu oraz Karty powinno być przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: konkurs.makro@4-all.pl

W przypadku gdy skan/zdjęcie tego samego dowodu zakupu zostanie przesłany przez więcej niż jednego Uczestnika, Organizator może uzależnić przyznane nagrody od przesłania przez Uczestnika oryginału paragonu.

 1. Zgłoszenie do Konkursu zawierające skan lub zdjęcie dowodu zakupu nieczytelne w stopniu uniemożliwiającym weryfikację tego skanu lub zdjęcia nie jest brane pod uwagę przez Organizatora i uniemożliwia Uczestnikowi przyznanie nagrody.

 

 

§ 4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 

 1. Po zakończeniu Konkursu zgłoszenia nadesłane do Konkursu poddane zostaną ocenie 3-osobowej komisji konkursowej (dalej: Komisja Konkursowa) w skład której wchodzić będą przedstawiciel Organizatora i 2 przedstawicieli Nestle. Oceniane będą walory artystyczne i kreatywność zgłoszonych do Konkursu Dzieł.
 2. Łącznie w Konkursie nagrodzonych zostanie 52 Uczestników, którzy zgłosili do Konkursu – w ocenie Komisji Konkursowej – najciekawsze Dzieło (dalej: Zwycięzcy).
 3. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu nagrody w terminie 7 dni roboczych od zakończenia Konkursu, za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie do udziału w Konkursie w postaci Dzieła. Do wiadomości SMS zostanie dołączona prośba o przesłanie danych osobowych na adres e-mail (konkurs.makro@4-all.pl).
 4. Lista Zwycięzców z podaniem ich imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mają miejsce zamieszkania będzie dostępna w siedzibie Organizatora.
 5. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs.makro@4-all.pl swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu z którego było wysłane Zgłoszenie, skan dowodu zakupu oraz adresu, na jaki nagroda ma zostać wysłana.
 6. W przypadku niewykonania przez Uczestnika obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem, a w szczególności nie przesłania skanu dowodu zakupu stosownie do postanowień § 3 ust. 8, bądź nieprzesłania danych lub zgody, o których mowa w ust. 5, Zwycięzca traci prawo do nagrody, a sama nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, którego Dzieło zostanie uznane przez Komisję Konkursową za kolejne najciekawsze.

 

 

§ 5. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano łącznie 52 nagrody po jednej nagrodzie dla każdego ze Zwycięzców.
 2. W Konkursie przewidziano 2 Nagrody I stopnia (zwaną inaczej nagrodą główną) i 50 Nagród II stopnia.
 3. Nagrodą główną są 2 imienne vouchery/ każdy o wartości 2500 zł brutto (voucher kwotowy) do wykorzystania w hotelach Gołębiewski.

a)     Zwycięzca samodzielnie decyduje, w którym z ww. hoteli chce zrealizować swój voucher i w jakim terminie (dowolne dni tygodnia), z zastrzeżeniem dalszych postanowień. Uczestnik dokonuje wyboru hotelu poprzez dokonanie rezerwacji pobytu na podstawie otrzymanego vouchera w jednym ze wskazanych wyżej hoteli w okresie ważności tego vouchera. Voucher ważny jest do 31.09.2017 r.

 1. Nagrodą II stopnia są bony zakupowe o wartości 100 zł brutto do wykorzystania w halach MAKRO o 31.12.2016 roku.
 2. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy Konkursu za pośrednictwem kuriera DPD w terminie 30 dni od otrzymania maila zawierającego dane, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wysłanej na adres Zwycięzcy w terminie do dnia 31.08.2016 r. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada, jeżeli próba dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki kurierskiej okaże się dwukrotnie nieskuteczna.
 4. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.

 

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2135  z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest Nestle.
 3. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:

1)     numer telefonu,

oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród:

2)     imię,

3)     nazwisko,

4)     numer telefonu,

5)     adres e-mail,

6)     nr karty MAKRO

7)     adres korespondencyjny.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

 

 § 7. Prawa autorskie

 

 

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do dzieł nagrodzonych w Konkursie (utworów), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów  – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,

2)     w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,

3)     w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych,
w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

 

 

 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs.makro@4-all.pl wpisując w tytule maila „REKLAMACJA”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego wysłał reklamację.

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowejhttp://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/) orazw Dziale Obsługi Klienta w halach MAKRO, przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 ze zm.).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

Załącznik nr 1. do Regulaminu

Lista zakładów handlowych MAKRO Cash and Carry Polska S.A. biorących udział w konkursie organizowanym przez Agencję Reklamową 4 ALL Sp. z o.o.

–          Hala nr 1, al. Jerozolimskie 184, 02-486 Warszawa

–          Hala nr 2, ul. Długosza 80, 41-219 Sosnowiec

–          Hala nr 3, ul. Kasprzaka 8, 91-083 Łódź

–          Hala nr 4, ul. Wolności 50, 05-091 Ząbki

–          Hala nr 5, ul. Tyniecka 3, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

–          Hala nr 6, ul. Jasnogórska 2, 31-358 Kraków

–          Hala nr 7, Al. Solidarności 51, 61-696 Poznań

–          Hala nr 9, ul. Hutnicza 8, 81-061 Gdynia

–          Hala nr 10, ul. Południowa 8, 71-001 Szczecin

–          Hala nr 11, ul. Chemiczna 5, 20-329 Lublin

–          Hala nr 12, al. Korfantego 17, 41-800 Zabrze

–          Hala nr 13, al. Jana Pawła II 123, 85-140 Bydgoszcz

–          Hala nr 14, ul. Żorska 60, 44-203 Rybnik

–          Hala nr 15, Al. Gen. Wł. Andersa 545, 43-300 Bielsko-Biała

–          Hala nr 16, al. Jana Pawła II 92, 15-703 Białystok

–          Hala nr 17, ul. Pukowca 25, 40-847 Katowice

–          Hala nr 18, ul. Transportowców 15, 25-672 Kielce

–          Hala nr 19, ul. Główna 6, 83-021 Przejazdowo

–          Hala nr 20, ul. Jagiellońska 38/40, 42-200 Częstochowa

–          Hala nr 21, ul. Partyzancka 48, 45-802 Opole

–          Hala nr 22, al. Armii Krajowej 92, 35-307 Rzeszów

–          Hala nr 23, ul. Lubelska 26, 10-407 Olsztyn

–          Hala nr 24, ul. Gorzowska 2 (Spalony Las), 65-000 Zielona Góra

–          Hala nr 25, ul. Wojska Polskiego 7, 62-800 Kalisz

–          Hala nr 26, ul. Kolumbijska 1, 01-991 Warszawa

–          Hala nr 27, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 105, 87-100 Toruń

–          Hala nr 28, ul. Syrenki 1, 75-123 Koszalin

–          Hala nr 29, ul. Rudzka 40, 95-030 Rzgów
–     Hala nr 31, ul. Zakopiańska 70A, 30-418 Kraków

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Warunki wykorzystania bonu

 1. Bony towarowe MAKRO zachowują ważność do 31.12.2016 r. rokui mogą być zrealizowane w każdej hali MAKRO.
 2. Bon towarowy jest dokumentem upoważniającym do zakupu towarów sprzedawanych przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.
 3. Okaziciel bonu w momencie dokonywania zapłaty za towar, przekazuje bon towarowy kasjerowi.
 4. Bon może być zrealizowany jedynie w formie częściowej zapłaty za poszczególne zakupione sztuki towarów. Wartość bonu towarowego rozliczana jest proporcjonalnie do wartości poszczególnych nabytych towarów.

Pozostałą część ceny okaziciel bonu jest zobowiązany dopłacić w innej formie np. gotówką, kartą   płatniczą MAKRO.

 1. Bon towarowy nie podlega wymianie na gotówkę.
 2. Bon towarowy nie może być zrealizowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (zamazania, kreślenia, klejenia itp.).
 3. W przypadku zniszczenia bonu duplikat nie będzie wydawany.
 4. Bon towarowy zachowuje ważność do dnia wskazanego na bonie i po tej dacie nie może być przedstawiony do realizacji.