REGULAMIN KONKURSU „KAKTUS NA DZIEŃ DZIECKA” BIEDRONKA 22.05.2017 – 05.06.207

Regulamin konkursu „Kaktus na dzień dziecka”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Kaktus na dzień dziecka” (dalej: Konkurs) jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159a, 02-729 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312564, NIP: 5213502627, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: Organizator).
2. Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki Froneri Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000601538, NIP 5252647755, kapitał zakładowy 7.205.000 zł (dalej: Froneri).
3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
4. W ramach Konkursu Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
5. Konkurs trwa w dniach od 22.05. 2017 r. do 5.06. 2017 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach sieci Biedronka.

§ 2. Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu produktów objętych niniejszym Konkursem jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”).
2. Uczestnik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych bierze udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego. Warunkiem otrzymania nagrody przez Uczestnika posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest przesłanie Organizatorowi na adres: kaktus.konkurs@4-all.pl skanu wypełnionego i podpisanego przez przedstawiciela ustawowego formularza zgody na udział takiego Uczestnika w Konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Działu Marketingu Froneri oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu (tj. od 22.05. 2017 r. do 05.06.2017 r.):
1) dokonać jednorazowego zakupu, tzn. potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego produktów 2 lody Kaktus Nestle (dalej: Produkt Promocyjny) w dowolnym sklepie sieci Biedronka na terenie Polski,
2) zachować oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego przez cały okres trwania Konkursu,
3) wykonać zadanie konkursowe, polegające na wykonaniu przy pomocy telefonu komórkowego najzabawniejszej fotografii przedstawiającej Uczestnika ze znajomym bądź znajomymi (dalej: Dzieło),
4) za pośrednictwem wiadomości MMS przesłać Dzieło na następujący numer telefonu komórkowego: 600 700 379.
2. Koszt wiadomości MMS jest zgodny z taryfą operatora telefonii komórkowej. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Jedna wiadomość MMS to jedno zgłoszenie udziału w Konkursie.
3. W Konkursie nie biorą udziału wiadomości wysłane za pośrednictwem bramek oraz
komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego. Ponadto, w Konkursie nie będą uwzględniane wiadomości MMS przesyłane z numerów zastrzeżonych.
4. Każdy z Uczestników może dokonać dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu zgodnie z ust.1, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. Uczestnik musi być wyłącznym autorem i posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do przesłanego Dzieła. Uczestnik oświadcza, że osoby, których wizerunki utrwalone zostały w ramach Dzieła wyraziły zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków w związku z Konkursem, a w szczególności na zamieszczenie Dzieła sieci Internet, w tym mediach społecznościowych. Uczestnik zapewnia ponadto, iż zgłoszone w Konkursie Dzieło nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Dzieła, lub że nie posiada do niego majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie, lub że dzieło narusza prawa osób trzecich, w tym prawa do wizerunków utrwalonych w ramach Dzieła.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania skanu lub zdjęcia paragonu dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego, w szczególności od Uczestników wyłonionych jako zwycięzcy Konkursu. Skan lub zdjęcie paragonu powinno być przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: kaktus.konkurs@4-all.pl. W przypadku gdy skan/zdjęcie tego samego paragonu zostanie przesłany przez więcej niż jednego Uczestnika, może uzależnić przyznane nagrody od przesłania przez Uczestnika oryginału paragonu.
7. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na umieszczenie swojego dzieła przez Organizatora lub Froneri w Internecie w serwisie Facebook razem z informacjami dotyczącymi przeprowadzenia Konkursu.

§ 4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zadanie konkursowe, wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Froneri (dalej: Komisja Konkursowa).
2. Łącznie w Konkursie nagrodzonych zostanie 2 Uczestników nagrody I stopnia i 20 Uczestników nagrody II stopnia, którzy zgłosili do Konkursu – w ocenie Komisji Konkursowej – najlepsze Dzieło (dalej: Zwycięzcy).
3. Trzy dni po zakończeniu Konkursu Jury wyłoni Zwycięzców Nagród. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie do udziału w Konkursie w postaci Dzieła. Do wiadomości SMS zostanie dołączona prośba o przesłanie danych osobowych na adres e-mail kaktus.konkurs@4-all.pl Lista Zwycięzców z podaniem ich imienia i pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mają miejsce zamieszkania zostanie opublikowania na stronie internetowej http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/.
4. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kaktus.konkurs@4-all.pl swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, na jaki nagroda ma zostać wysłana, a w przypadku Zwycięzców posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych również skanu zgody, o której mowa w § 2 ust. 2.
5. W przypadku niewykonania przez Uczestników obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem, a w szczególności nie przesłania skanu lub oryginału paragonu stosownie do postanowień § 3 ust.6, bądź nieprzesłania danych lub zgody, o których mowa w ust.7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a sama nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, którego Dzieło zostanie uznane przez Komisję Konkursową za kolejne najciekawsze.

§ 5. Nagrody

1. W Konkursie przewidziano łącznie 7 Nagród I stopnia i 20 Nagród II stopnia.
2. Nagrodą I stopnia jest deskorolka elektryczna GoBoard Pro o wartości 1000,00 zł brutto.
3. Nagrody II stopnia – jest worek z gadżetami KAKTUSA o wartości 250,00 zł brutto.
4. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem kuriera DPD w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
5. Nagrody w Konkursie zostaną wydane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wysłanej na adres Zwycięzcy w terminie do dnia 10.07.2017 r. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada, jeżeli próba dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki kurierskiej okaże się dwukrotnie nieskuteczna.
6. W przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, odbioru nagrody dokonuje przedstawiciel ustawowy Zwycięzcy.
7. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
8. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
9. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagród, wymiany na inną nagrodę, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

§ 6. Dane osobowe

1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2135 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator
3. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:
1) numer telefonu,
oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród:
2) imię,
3) nazwisko,
4) adres e-mail,
5) adres korespondencyjny.
4. W przypadku osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie również dane osobowe przedstawiciela ustawowego Uczestnika.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Kaktus – zostań reporterem”
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego wysłał reklamację.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/ oraz biedronka.pl przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 ze zm.).
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
………………………………………………………………………….
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego
………………………………………………………………………….
adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego
Oświadczam, że wyraziłem / wyraziłam zgodę na uczestnictwo
……………………………… w konkursie „_______________________” organizowanym przez Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Froneri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Potwierdzam, że ………………………………………. posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych …………………………………………. przez Froneri Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-672 Warszawa w celu przeprowadzenia konkursu, a w szczególności wydania nagrody.
Ponadto, oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z regulaminem konkursu dostępnym …………………………………………….. .

……………………………………… ………………………………………
miejscowość, data podpis