Regulamin konkursu „Inwazja rożków” ŻABKA 27.07.2016 – 9.08.2016

Regulamin konkursu „Inwazja rożków”

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Inwazja rożków” (dalej: Konkurs) jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 159a, 02-729 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312564, NIP: 5213502627, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: Organizator).
 2. Konkurs organizowany jest na zlecenie spółki Nestlé Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32, 02-672 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP 5270203968, kapitał zakładowy: 50.000.000 zł (dalej: Nestle).
 3. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 4. W ramach Konkursu Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 5. Konkurs trwa w dniach od 27.07.2016 r. do 9.08.2016 r. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach Żabka lub w sklepach Freshmarket.

 

 

§ 2. Uczestnicy

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu produktów objętych niniejszym Konkursem jako konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Działu Marketingu Nestle oraz najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

 

 

§ 3. Zasady udziału w Konkursie

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu (tj. od 27.07.2016 r. do 9.08.2016 r.):

1)     dokonać jednorazowego zakupu, tzn. potwierdzonego jednym dowodem zakupu w postaci paragonu fiskalnego 3 produktów rożków Nestlé Schöller (KitKat, Lion, Princessa) (dalej: Produkt Promocyjny) w dowolnym sklepie sieci Żabka lub Freshmarket na terenie Polski,

2)     zachować oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego przez cały okres trwania Konkursu,

3)     wykonać zadanie konkursowe, polegające na wykonaniu przy pomocy telefonu komórkowego zabawnego mema – kreatywne zdjęcie z rożkami Nestlé Schöller (KitKat, Lion, Princessa)(dalej: Dzieło),

4)     za pośrednictwem wiadomości MMS przesłać Dzieło na następujący numer telefonu komórkowego: 500-700-462.

 1. Kosz wiadomości MMS jest zgodny z taryfą operatora telefonii komórkowej. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone SMSem zwrotnym na numer telefonu, z którego zostało wysłane zgłoszenie, bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Jedna wiadomość MMS to jedno zgłoszenie udziału w Konkursie.
 2. W  Konkursie  nie  biorą  udziału  wiadomości  wysłane  za  pośrednictwem  bramek  oraz

komunikatorów  internetowych,  a  także  stacjonarnych  aparatów  telefonicznych,  w  tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego.  Ponadto, w Konkursie nie będą uwzględniane wiadomości MMS przesyłane z numerów zastrzeżonych.

 1. Każdy z Uczestników może dokonać dowolną ilość zgłoszeń do Konkursu zgodnie z ust.1, jednak może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 2. Uczestnik musi być wyłącznym autorem i posiadać pełnię majątkowych praw autorskich do przesłanego Dzieła. Uczestnik oświadcza, że osoby, których wizerunki utrwalone zostały w ramach Dzieła wyraziły zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków w związku z Konkursem, a w szczególności na zamieszczenie Dzieła sieci Internet, w tym mediach społecznościowych. Uczestnik zapewnia ponadto, iż zgłoszone w Konkursie Dzieło nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich. Uczestnik traci prawo do nagrody, jeśli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Dzieła, lub że nie posiada do niego majątkowych praw autorskich w pełnym zakresie, lub że dzieło narusza prawa osób trzecich, w tym prawa do wizerunków utrwalonych w ramach Dzieła.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania skanu lub zdjęcia paragonu dokumentującego zakup Produktu Promocyjnego, w szczególności od Uczestników wyłonionych jako zwycięzcy Konkursu. Skan lub zdjęcie paragonu powinno być przesłane na następujący adres poczty elektronicznej: rozki.MMS@4-all.pl. W przypadku gdy skan/zdjęcie tego samego paragonu zostanie przesłany przez więcej niż jednego Uczestnika, może uzależnić przyznane nagrody od przesłania przez Uczestnika oryginału paragonu.

 

 

§ 4. Zasady przyznawania nagród w Konkursie

 

 1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze Zadanie konkursowe, wyłoni jury składające się z dwóch przedstawicieli Organizatora oraz jednego przedstawiciela Nestle (dalej: Komisja Konkursowa).
 2. Łącznie w Konkursie nagrodzonych zostanie 2 Uczestników nagrody I stopnia i 20 Uczestników nagrody II stopnia, którzy zgłosili do Konkursu – w ocenie Komisji Konkursowej – najlepsze Dzieło (dalej: Zwycięzcy).
 3. Trzy dni po zakończeniu Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Nagród I i II stopnia ze wszystkich Uczestników.
 4. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Organizator otrzymał zgłoszenie do udziału w Konkursie w postaci Dzieła. Do wiadomości SMS zostanie dołączona prośba o przesłanie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, skan lub zdjęcie dowodu zakupu na adres e-mail rozki.MMS@4-all.pl. Lista Zwycięzców z podaniem ich imienia i pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości, w której mają miejsce zamieszkania zostanie opublikowania na stronie internetowej http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/ oraz dostępne będą w siedzibie Organizatora w postaci listy Zwycięzców.
 5. Zwycięzca powinien przesłać, w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rozki.MMS@4-all.pl swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu, na jaki nagroda ma zostać wysłana.
 6. W przypadku niewykonania przez Uczestników obowiązków przewidzianych niniejszym regulaminem, a w szczególności nie przesłania skanu lub oryginału paragonu stosownie do postanowień § 3 ust.6, bądź nieprzesłania danych lub zgody, o których mowa w ust.7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, a sama nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Organizator może  przyznać nagrodę pozostającą w jego dyspozycji Uczestnikowi, którego Dzieło zostanie uznane przez Komisję Konkursową za kolejne najciekawsze.

 

 

§ 5. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano łącznie 2 Nagrody I stopnia (zwaną inaczej Nagrodą Główną) i 20 Nagród II stopnia.
 2. Nagrodą Główną są 2 bony TravelPass Spa, każdy o wartości 2500 zł brutto ważne do 31.08.2017 roku:

a)     Posiadacz bonów może wybrać, czy chce np. pojechać na weekend do hotelu, czy zrealizować bony na zabiegi w salonie DaySPA w swoim mieście.

b)    Bony umożliwiają opłacenie wszystkich usług dostępnych w danym obiekcie: noclegów, wyżywienia, zabiegów kosmetycznych czy relaksujących, korzystania z infrastruktury rekreacyjnej (baseny, jacuzzi, sauna itp.).

c)     Posiadacz bonów może także wykupić oferowane przez hotele gotowe pakiety pobytowe składające się z noclegów, wyżywienia i zabiegów, w tym także specjalne oferty promocyjne.

d)     Bonami nie można płacić za alkohol.

e)     Pełna lista placówek akceptujących bony znajduje się na stronie: www.travelpass.pl

 1. Nagrody II stopnia – 20 bonów towarowych do wykorzystania w sieci sklepów sportowych Decathlon o wartości 100,00 zł brutto.
 2. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem kuriera DPD w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.
 3. Nagrody w Konkursie zostaną wydane za pośrednictwem przesyłki kurierskiej wysłanej na adres Zwycięzcy w terminie do dnia 30.08.2016 r. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada, jeżeli próba dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki kurierskiej okaże się dwukrotnie nieskuteczna.
 4. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody.
 5. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Zwycięzca obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w wysokości 10% wartości nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 6. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczegółowych właściwości nagród, wymiany na inną nagrodę, ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

 

 

§ 6. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015.2135  z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest Nestle.
 3. W celu przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe Uczestników:

1)     numer telefonu,

2)     przesłane Dzieło

oraz dodatkowo następujące dane osobowe Zwycięzców, które zostaną wykorzystane do wydania Nagród:

3)     imię,

4)     nazwisko,

5)     numer telefonu,

6)     adres e-mail,

7)     adres korespondencyjny.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest ono warunkiem wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

 

 

 

§ 7. Prawa autorskie

 

 

Stosownie do postanowień art. 921 § 3 kc Organizator nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Dzieł nagrodzonych w Konkursie (utworów), co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów  – zapisywanie i wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną lub cyfrową,

2)     w zakresie obrotu egzemplarzami utworów – wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa egzemplarzy,

3)     w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż wskazany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, w tym za pośrednictwem satelity, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, wykorzystanie w drukach informacyjnych, reklamowych lub promocyjnych,
w reklamie prowadzonej przy wykorzystaniu sieci Internet lub sieci telefonii komórkowej, wykorzystanie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.

 

 

 

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Niezależnie i bez wpływu na przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa odpowiedzialność Organizatora wobec konsumenta oraz uprawnienia przysługujące konsumentowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać zgłoszone przez Uczestnika najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Rożki Nestle”
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania reklamacji zgodnie z ust. 1 powyżej. W terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim zgłaszający reklamację otrzyma odpowiedź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, z którego wysłał reklamację.

 

 

 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.lody.nestle.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/ oraz na stronie www.zabka.pl  i www.freshmarket.pl przez cały czas trwania Konkursu. Regulamin jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612 ze zm.).
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.